Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Data publikacji strony: 2019-10-31. Ostatnia istotna aktualizacja strony: 2024-02-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator serwisu Radosław Onoszko, adres e-poczty bip@sokolka.pl bip (małpa) sokolka (kropka) pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7110919. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Małgorzata Czaplejewicz – główny koordynator do spraw dostępności
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110917, e-mail: m.czaplejewicz@sokolka.pl

Michał Grynczel – koordynator do spraw dostępności architektonicznej
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110946, e-mail: mgrynczel@sokolka.pl

Marcin Puszko – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110907, e-mail: informatyk@sokolka.pl

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Sokółce,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Sokółce,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Sokółce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1.
Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w samym centrum Sokółki i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej - linią nr 1. Przed urzędem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed schodami do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Po wejściu do budynku, w holu na wprost od wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach.
Po wejściu na parter budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, za przeszklonymi drzwiami, znajduje się Sala Obsługi Interesanta.
Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra.
Toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępna jest na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego. Utrudnieniem w dostępie do toalety są schody umiejscowione przed wejściem.
Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) rozszerzono katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85 711-09-00, faks 85 711-09-11, e-poczta: kancelaria@sokolka.pl w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Urząd Miejski w Sokółce deklaruje dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2019-10-31

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2024-03-06

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2019-10-31