Przedmiot Działalności i Kompetencje

Burmistrz
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który jest jednocześnie organem wykonawczym Gminy. Dokonuje podziału zadań pomiędzy I Zastępcę, II Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika dokonuje Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców, Sekretarza i Skarbnika. Do zadań i kompetencji Burmistrza należą sprawy wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
1) wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy,
2) wykonywanie zadań kierownika Urzędu, a w szczególności:
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunkach pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, mianowania i umowy o pracę oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 • powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • występowanie do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza i Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • określenie liczby Zastępców Burmistrza oraz ich powoływanie i odwoływanie,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Burmistrza w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • koordynacja działań Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
Zastępcy Burmistrza
Zastępcy Burmistrza zapewniają w powierzonym im zakresie kompleksowe wykonywanie zadań Gminy, kierują wydziałami Urzędu oraz nadzorują jednostki organizacyjne Gminy , a w szczególności: przedkładają Burmistrzowi projekty zarządzeń z zakresu realizowanych lub nadzorowanych zadań wydają polecenia służbowe w zakresie realizowanych lub nadzorowanych zadań, przedkładają propozycje zmian organizacyjnych dotyczących realizowanych lub nadzorowanych zadań wydają z upoważnienia Burmistrza decyzje w sprawach indywidualnych.
Pierwszy Zastępca Burmistrza pełni funkcję kierownika Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej.
Drugi Zastępca Burmistrza pełni funkcję kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
 
Sekretarz Gminy
Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz w tym zakresie nadzoruje działalność wydziałów. Ponadto pełni funkcję kierownika Wydziału Ewidencji i Organizacji.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 • opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników wydziałów i pracowników na stanowiskach samodzielnych oraz opiniowanie zakresów czynności pozostałych pracowników,
 • przedkładanie Burmistrzowi propozycji zmian organizacji Urzędu,
 • nadzór nad przygotowaniem przez wydziały projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady, nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw indywidualnych oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez wydziały materiałów na sesje Rady,
 • koordynacja i kontrola wykonania zadań wynikających z aktów normatywnych organów Gminy w zakresie administracji,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendum,
 • nadzór nad gospodarowaniem mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad obsługi klienta,
 • nadzór nad procesem informatyzacji Urzędu,
 • organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • organizacja kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanych zadań,
 • wykonywanie obowiązków rzecznika prasowego Burmistrza,
 • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza.
Skarbnik Gminy
Skarbnik koordynuje wszelkie prace związane z wykonywaniem budżetu Gminy i realizacją polityki finansowej Gminy. Ponadto pełni funkcję kierownika Wydziału Polityki Finansowej i Budżetu.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 • organizacja opracowywania projektu budżetu Gminy,
 • dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu,
 • czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu, opracowywanie okresowych analiz w tym zakresie,
 • kontrasygnowanie oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu,
 • organizacja i prowadzenie kontroli finansowej,
 • organizacja i nadzór obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kontrola realizacji planów finansowych i rachunkowości gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, oraz innych przepisów prawa dotyczących finansów gminy i rachunkowości,
 • opracowywanie długoterminowych planów i analiz finansowania zadań gminy z wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowania i instrumentów finansowych.
Wydział Ewidencji i Organizacji (EO)
Do zadań Wydziału Ewidencji i Organizacji należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi Rady, obsługi Burmistrza, spraw pracowniczych, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zbiórek publicznych, organizacji zgromadzeń, ewidencji działalności gospodarczej, a w szczególności:
 • obsługa Rady, Przewodniczącego Rady oraz komisji Rady i Burmistrza,
 • ewidencja uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 • ewidencja interpelacji, zapytań, i wniosków radnych,
 • opracowywanie projektów statutów i regulaminów między innymi Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, Statutu Urzędu Miejskiego, Regulaminu Pracy itp.,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,
 • udzielanie pomocy administracyjnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań,
 • prowadzenie kancelarii Urzędu,
 • rejestrowanie spraw zgłaszanych przez klientów i kierowanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • wdrażanie instrukcji kancelaryjnej,
 • prowadzenie ewidencji pełnomocnictw oraz upoważnień udzielanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi klientów przez Urząd,
 • organizowanie obiegu informacji, 
 • wdrażanie informatyzacji do pracy Urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych i szkoleniowych,
 • prowadzenie archiwum gminnego,
 • wykonywanie innych zadań organizacyjno – technicznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu i zapewnieniem należytego stanu technicznego i sanitarnego jego obiektów,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw handlu targowiskowego,
 • wydawanie zezwoleń na przewóz osób i sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności ,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i organizacji zgromadzeń,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 • sporządzanie zestawień i analiz na potrzeby Burmistrza,
 • realizacja i koordynacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • organizowanie spotkań Burmistrza z mieszkańcami.
Wydział Polityki Finansowej i Budżetu (F)
Wydział Polityki Finansowej i Budżetu wykonuje zadania w zakresie finansów i budżetu Gminy, a w szczególności:
1) w zakresie planowania i realizacji budżetu Gminy:
 • koordynacja i realizacja prac związanych z planowaniem i przygotowaniem projektu budżetu gminy,
 • zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu,
 • obsługa finansowo-księgowa budżetu i środków pozabudżetowych,
 • przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 • obsługa płac pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków,
 • ewidencja i analiza płac pracowników,
 • obsługa kasowa Urzędu,
 • obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdań,
 • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych,
2) pobór innych należności pieniężnych gminy,
3) prowadzenie ewidencji płatników podatków i opłat,
4) ściąganie i egzekucja zaległości podatkowych oraz nie podatkowych,
5) udzielanie wydziałom i jednostkom powiązanym z budżetem Gminy instruktażu z zakresu stosowania aktów normatywnych dotyczących finansów,
6) w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych:
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych w zakresie realizacji zadań finansowych,
 • prowadzenie kontroli finansowej jednostek, zakładów budżetowych,jednostek kultury, jednostek pomocniczych, jednostek spoza sektora finansów publicznych korzystających z dotacji z budżetu Gminy.
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej (OS)
Do zadań wydziału Oświaty i Polityki Społecznej należy planowanie, organizowanie i koordynacja działań w zakresie oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej, a w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i spraw przeciwpożarowych,
 • koordynacja remontów w placówkach oświatowych,
 • wyznaczanie kierunków rozwoju oświaty w gminie i tworzenie optymalnej sieci szkół i przedszkoli,
 • realizacja wniosków o przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • wykonywanie zadań związanych z działalnością niepublicznych placówek oświatowych,
2) nadzór i realizacja zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela,
3) koordynacja realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
5) nadzór i koordynacja działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
6) nadzór nad działalnością podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i jednostek kultury: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Sokólskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i placówek oświaty.
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (GR)
Do zadań wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa należy w szczególności:
1) przygotowanie celowości projektów inwestycyjnych oraz innych przedsięwzięć gospodarczych, finansowanych z budżetu gminy,
2) realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
3) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa miejscowości, ulic, placów, oraz nadawania numerów porządkowych nieruchomości,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatora i mieszkaniowym zasobie gminy, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o własności lokali,
5) realizacja zadań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, i ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki odpadami,
6) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
7) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
8) prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
9) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych, wojennych oraz spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
10) wydawanie opinii w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz wyrażanie zgody na wydobywanie kopalin pospolitych,
11) sprawowanie opieki nad zabytkami,
12) utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz nadzór nad jej eksploatacją,
13) sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną i mieszkaniową gminnych jednostek organizacyjnych,
14) prowadzenie inwestycji gminnych,
15) bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych,
16) sprawowanie zarządu drogami gminnymi,
17) udział w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych i skoordynowanie ich z planowaniem przestrzennym, 
18) wydawanie decyzji w sprawie zmian stosunków wodnych na gruncie,
19) zatwierdzanie pisemnej ugody w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie,
20) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego i konserwacji urządzeń melioracyjnych,
21) wnioskowanie o wykonanie melioracji użytków rolnych oraz organizowanie spotkań użytkowników, celem opracowania założeń technicznych i projektów,
22) prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych i ich przeglądów,
23) rejestracja i wydawanie zezwoleń na posiadanie niektórych ras zwierząt,
24) wykonywanie zadań gminy związanych z ochroną zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
25) wydawanie zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,
26) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze,
27) prowadzenie rejestru mienia gminnego,
28) racjonalna gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność gminy ,
29) sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę lub najem,
30) prowadzenie spraw w zakresie scalania i podziałów nieruchomości,
31) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa, oraz nabywaniem gruntów do gminnego zasobu i dokonywanie wymiany gruntów,
32) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
33) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem lub wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat planistycznych,           
34) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomościami,
35) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
36) rozgraniczanie gruntów,
37) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność,
38) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej,
39) przeciwdziałanie narkomanii w zakresie kontroli uprawy roślin ,
40) wykonywanie zadań związanych ze spisami rolnymi ,
41) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy i obsługa zebrań sołtysów,
42) współpraca z organizacjami rolników,
43) koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych,
44) nadzór i kontrola gospodarki mieniem gminy przez jednostki organizacyjne,
45) współpraca ze spółkami gminnymi, prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji Zgromadzenia Wspólników,
46) prowadzenie działań z zakresu Internetowego Rynku Rolnego,
47) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych:
 • przygotowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
 • koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • udzielanie instruktażu w zakresie procedur zamówień publicznych,
 • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w Urzędzie,
 • przygotowanie dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej,
 • prowadzenie spraw komisji przetargowej,
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie działania wydziału,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzania kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
Wydziału Planowania i Promocji (PP)
Do zadań wydziału Planowania i Promocji należy planowanie rozwoju gminy, promocja gminy, a w szczególności:
 • planowanie rozwoju lokalnego,
 • prowadzenie procedur Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
 • monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju gminy,
 • koordynowanie i monitorowanie opracowań technicznych i planistycznych w zakresie ich wzajemnej spójności oraz zgodności z celami regionalnymi i krajowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, a w szczególności: przygotowanie strategicznych dokumentów programowych niezbędnych do aplikowania o fundusze Unii Europejskiej,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem możliwości współfinansowania z funduszy UE lub z innych źródeł,
 • opracowywanie projektów i wniosków o uzyskanie pomocy finansowej ze środków UE lub innych źródeł,
 • współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi partnerami w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych UE i funduszy z innych źródeł,
 • współpraca z instytucjami wdrażającymi programy finansowane z UE i z innych źródeł,
 • bieżące monitorowanie możliwości finansowania zadań Gminy z funduszy zewnętrznych oraz podejmowanie działań w celu ich pozyskiwania dla gminy,
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach wsparcia przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z funduszy UE i innych źródeł.
 • powadzenie spraw związanych z promocją gminy i realizacją polityki informacyjnej:
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),
 • przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i ofert,
 • promowanie gminy na spotkaniach, festynach, targach itp.,
 • współpraca z samorządem powiatu i samorządami gmin w zakresie promocji Ziemi Sokólskiej oraz z samorządem województwa,
 • organizowanie współpracy z zaprzyjaźnionymi samorządami w kraju i za granicą,
 • współpraca z mediami w zakresie zadań wydziału.
 
Stanowiska samodzielne
Stanowiska samodzielne podlegające Burmistrzowi realizują zadania z zakresu:
Radca Prawny - obsługi prawnej organów gminy
Audytor Wewnętrzny – audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie Informacji Niejawnych i aktów wykonawczych oraz kieruje Pionem Informacji Niejawnych, stanowisko d/s Obronnych, Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, realizuje zadania gminy w tym zakresie.
 
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności :
1) sporządzanie aktów urodzin i zgonów,
2) sporządzanie aktów małżeństwa, oraz organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i uroczystości jubileuszowych,
3) wydawanie odpisów i zaświadczeń z Ksiąg Stanu Cywilnego,
4) prowadzenie archiwum USC.
 
Straż Miejska
Straż Miejska wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1) ochrony porządku publicznego wynikającej z ustaw i aktów prawa miejscowego,
2) współdziałania z właściwymi służbami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3) zabezpieczenia miejsc przestępstw, katastrof lub innych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb,
4) ochrony gminnych obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
5) konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby Urzędu,
6) współdziałania z innymi służbami i organizatorami imprez masowych w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz zadań zleconych przez Burmistrza.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2003-09-26